Arbor mala, mala māla Špatný strom nese špatná jablka. latinské přísloví
Obrázek ke článku „Obchodní a dodací podmínky“

Obchodní a dodací podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Uvedené obchodní a dodací podmínky upravují práva společnosti CAESAR OFFICE s.r.o. (dále jen prodávajícího) a odběratele (dále jen kupujícího) při spolupráci na dodávkách zboží z nabídky prodávajícího, na základě dílčích objednávek kupujícího. Tyto obchodní a dodací podmínky jsou závazné pro všechny odběratele společnosti CAESAR OFFICE s.r.o. Pro účely objednávání je kupujícímu k dispozici nepřetržitě aktualizovaná, on-line dostupná nabídka prodávajícího, která je přístupná na stránce www.caesaroffice.cz.

Zasláním objednávky prodávajícímu, potvrzuje kupující, že je s aktuálně platným zněním obchodních a dodacích podmínek srozuměn a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. To platí i v případě jakéhokoliv jiného dokumentu, na základě něhož vzniká mezi kupujícím a prodávajícím ve smyslu těchto obchodních a dodacích podmínek vztah.

Veškeré nabídky, dodatky, změny nebo úmluvy prodávajícího jsou orientační – nezávazné, do chvíle písemného odsouhlasení oběma stranami; pokud tyto nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě nebo nejsou-li písemně předem sjednány v tištěné podobě nebo nejsou-li předmětem vzájemné korespondence obou smluvních stran.

Obchodní reprezentanti, stejně jakož i jiní zaměstnanci, vyjma vedoucích pracovníků prodávajícího, nejsou oprávněni k žádným vedlejším příslibům nebo úmluvám, které přesahují rámec standardní nabídky, všeobecných obchodních a dodacích podmínek nebo dílčích písemných smluv mezi stranou prodávajícího a kupujícího, které by tyto podmínky pozměňovaly. K podpisu smluv, které zásadním způsobem mění obsah těchto podmínek, je oprávněn pouze jednatel nebo jím zplnomocněný zástupce.

Kupujícímu mohou být předem podmínky přizpůsobeny tak, aby reflektovaly vzájemně odsouhlasené změny (například individuální skladba nabídky, zvýhodněné ceny, minimální hodnota objednávky, apod.). Obecná změna dílčích podmínek může být také upravena časově omezenou (například akční) nabídkou, kterou v tištěné či jiné formě poskytne prodávající kupujícímu.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky, které zde nejsou dále upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník) v platném znění.

Společnost CAESAR OFFICE s.r.o. se zavazuje dodat kupujícímu zboží v souladu s platnou legislativou a to na základě dílčích objednávek kupujícího, které doručí prodávajícímu dle níže uvedených pravidel.

SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ

 

Objednávky je možné realizovat:

 1. V elektronické podobě
 • Objednávkou z registrované sekce www stránek prodávajícího
 • Emailem na adresu: objednavky@caesaroffice.cz
 1. Telefonicky nebo faxem na čísle +420 841 185 186
 2. V písemné podobě, zasláním dopisu na adresu prodávajícího

 

Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách prodávajícího v sekci „Kontaktní údaje“ nebo v rozšířené podobě po přihlášení do registrované sekce www stránek prodávajícího.

*Objednávky realizované telefonicky jsou chápány pouze jako orientační a z důvodu případných nejasností, musí být následně odsouhlaseny rovněž v písemné podobě. Tento způsob objednávání je možný pouze v ojedinělých případech a to po předchozí vzájemné domluvě, s tím, že kupující si je případných rizik vědom předem.

Příjem objednávek v elektronické, písemné či faxové podobě je možný nepřetržitě. Telefonické objednávky přijímá oddělení péče o zákazníky prodávajícího (pracovníci klientského servisu) denně mezi 7:00 - 15:30 hod. Aby byly objednávky kupujícího chápány jako úplné, musí obsahovat následující údaje:

 • Přesný název společnosti (kupujícího) odpovídající údajům zapsaným v obchodním rejstříku,
 • IČ a DIČ, bylo-li kupujícímu přiděleno,
 • Přesnou fakturační a dodací adresu kupujícího,
 • Jméno pověřené osoby kupujícího, oprávněné k zasílání objednávek a přímé telefonické spojení na tuto osobu,
 • Jméno kontaktní osoby v místě dodání a přímé telefonické spojení na tuto osobu, pokud je odlišná od pověřené osoby,
 • Další upřesňující informace: datum objednání, požadovaný způsob doručení, termín dodání či jiné upřesnění objednávky, které je nezbytné pro plnění této objednávky
 • Přesnou specifikaci produktů, které jsou uvedeny v objednávce (kód produktu, popis, množství (MJ), barvu, druh či jiné jednoznačné identifikátory objednávaného zboží)
 • Interní číslo objednávky či jiné rozlišení (nákladové středisko apod.) je-li stranou kupujícího vyžadováno,
 • Požadovaný způsob platby, mimo rámec sjednaných podmínek
 • Podpis a razítko osoby, která je stranou kupujícího oprávněna jednat ve věci realizace objednávky (podpisem kupujícího v případě elektronických objednávek z prostředí uvedených www stránek prodávajícího se rozumí dokončení, resp. odeslání objednávky).
 • Jsou-li na straně kupujícího i jiné požadavky či okolnosti předem známé, které mohou nějakým zásadním způsobem ovlivnit či zabránit dodávce zboží, je nutné tyto skutečnosti do objednávky také zahrnout.

 

Nebude-li objednávka obsahovat všechny uvedené údaje, bude považována za neúplnou. V takovém případě se pokusí zástupci prodávajícího (pracovníci klientského servisu) kontaktovat kupujícího k odstranění nedostatků nebo k případnému doplnění / zpřesnění objednávky.

Kupující bere na vědomí, že společnost CAESAR OFFICE s.r.o. není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu, všeobecné obchodní a dodací podmínky nebo u nějž vzniklo důvodné podezření, že nebude schopný (například finančně) dostát svým závazkům.

Pokud nový zákazník odesílá společnosti CAESAR OFFICE první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat své identifikační doklady, tj. kopii výpisu z obchodního rejstříku, případně kopii živnostenského listu a osvědčení o přidělení DIČ.

PRODEJNÍ CENY

Kompletní cenová nabídka společnosti CAESAR OFFICE s.r.o. (prodávajícího) je k dispozici nepřetržitě aktualizovaná, on-line dostupná nabídka prodávajícího, která je přístupná na stránce www.caesaroffice.cz.

Registrací do systému kupující získává přístup ke svým nákupním cenám, které reflektují předem sjednané a oběma stranami odsouhlasené podmínky.
Ceny prodávajícího jsou vždy uváděny (jak v písemné, tak i ústní komunikaci, i na internetových stránkách) v částkách bez DPH.

Cenové nabídky, kde se zpravidla jedná pouze o výběr produktů či individuální nebo dočasnou úpravu běžných podmínek mohou být dostupné rovněž ve formě nabídkového listu nebo v elektronické podobě (například zasílané akční nabídky apod.).

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny aktuálního kurzu české koruny vůči zahraniční měně, zdražení surovin, zvýšení nákladů na dopravu či dalších složek v závislosti na nově vzniklých podmínkách či změně platné legislativy. O případných změnách cen či skladby sortimentu je prodávající povinen kupujícího předem informovat, zvláště pak v případě existuje-li smluvní ujednání.

Kupující není oprávněn sdělovat třetím osobám informace o cenové nabídce a není ani oprávněn předávat své přihlašovací údaje do registrované části www stránek třetím osobám. Případné porušení může být považováno za zneužití informací v obchodním styku v rozporu s dobrými mravy, což může mít za následek okamžitou deaktivaci přístupu do registrované sekce a ukončení spolupráce.

V případě, že dojde k náhlé změně sortimentu v nabídce prodávajícího, v důsledku neočekávaných okolností, se kterou v době zaslání objednávky nebyl kupující seznámen, je kupujícímu vždy nabídnuto alternativní zboží, které odpovídá kvalitě a ceně objednaného zboží.

Kupující má povinnost, před odesláním své objednávky, ověřit si veškeré ceny produktů, které jsou obsaženy v zamýšlené objednávce. I pro tyto účely má k dispozici v elektronickém systému prodávajícího veškeré nezbytné nástroje, které mu s ověřením mohou pomoci (například sekce "historie objednávek", seznam "oblíbených produktů", seznam "akčních produktů", seznam "zvýhodněných produktů" či jiné). Zasláním objednávky kupující definitivně souhlasí s uvedenými cenami včetně přesné specifikace objednávaného zboží.

Cenová nabídka může být na základě smluvního či jiného ujednání mezi oběma stranami (například s ohledem na výši vzájemného objemu spolupráce) upravena a to například formou změny aplikované plošné slevy v rámci kompletního sortimentu nebo individuálně dle požadavků kupujícího. Cenová nabídka bývá rovněž krátkodobě ovlivněna v důsledku akční či zvýhodněné ceny na vybrané produkty.

Splatnost, platební podmínky

Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je uveden na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží.

V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený kupujícím a potvrzený společností CAESAR OFFICE nebo příjmový pokladní doklad vystavený kupujícímu ze strany prodávajícího.

Kupní cena za zboží, které prodávající na základě objednávky zákazníka kupujícímu dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, který společnost CAESAR OFFICE kupujícímu vystaví.

Kupující je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti CAESAR OFFICE podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s prodávajícím písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Společnost CAESAR OFFICE si vyhrazuje právo vyžadovat po kupujícím, který má vůči ní neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud kupující tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči prodávajícímu uhradí.

Podmínky dodání

Prodávající dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době.

Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne 6.000,- Kč bez DPH, činí dopravné 500,0 Kč bez DPH. Prodávající je oprávněn výši poplatku upravit v souvislosti s aktuální výší nákladů na dodání zboží kupujícímu. Dopravné nebude kupujícímu účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí jeho objednávky.

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží v termínu potvrzeném zákazníkovi.  

Spolu s dodaným zbožím prodávající vždy předá kupujícímu daňový doklad - fakturu,  na níž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Kupující je povinen na kopii faktury uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

Kupující je povinen prodávajícího neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby.

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

Vratné palety

 

 • Zboží je standardně loženo a expedováno na dřevěných vratných EUR paletách určených k opakovanému použití o rozměrech 80x120cm.
 • Palety EUR jsou fakturovány za cenu 250,- Kč bez DPH/ks.
 • Palety jsou fakturovány v případě, že nebyly vráceny do 30-ti dnů na adresu sídla nebo skladu prodávajícího.
 • V případě vrácení palet ihned při převzetí zboží palety fakturovány nebudou.
 • Prodávající se zavazuje odebrat zpět vratné palety pouze v dobrém stavu a v počtu palet dodaných.
 • Vracení palet do společnosti CAESAR OFFICE je vždy na náklady kupujícího.

 

Reklamace a záruční doba

Kupující je povinen při převzetí zboží jej zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

Kupující má právo vrátit dosud nepoužité zboží, s výjimkou zboží zakázkového a upravené podle jeho přání, do 14 -ti dnů ode dne dodání tohoto zboží. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží nabízené standardně v katalogu. Kupující je povinen při následném vracení zboží vrátit zboží, které je nepoškozené, nepoužité a kompletní, včetně obalu zboží porušeného pouze v míře nezbytně nutné pro prohlédnutí zboží. V takovém případě zajistí kupující odvoz vráceného zboží na své náklady na sklad dodavatele.

Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců.  Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu, resp. potvrzením faktury.  

Jakékoliv změny zde uvedených obchodních a dodacích podmínek jsou vyhrazeny.